පිටුව_බැනරය
0d1b268b

තෙල් ගිල්වන ලද ට්රාන්ස්ෆෝමරය